ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಸಾರುವ ಸಂದೇಶ

0
355

ಕೆ.ಪಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದರ್, ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು

ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಥಮ ಚಂದ್ರೋದಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ, ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರ್ದನಿಗೊಳ್ಳುವ `ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್’, ದೇವನು ಮಹೋನ್ನತನು ಎಂಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆಯ ಅಮರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೋಕದ ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಅಂಗೀಕಾರ, ಮಾನವ ಬದುಕಿಗೆ ಉನ್ನತ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನೂ, ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ರಮಝಾನಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ತಕ್ಕ ದಿನವೇ ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್. ರಮಝಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ, ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ರಮಝಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿಡೀ ಹಸಿವೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ನಮ್ಮ ಉದರದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೊರಡುವ ಹಸಿವಿನ ಧ್ವನಿಯು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವವರತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ರಮಝಾನ್ ಉಪವಾಸಾನುಷ್ಠಾನ ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಕಾಲದ ರಮಝಾನ್ ಉಪವಾಸಾನುಷ್ಠಾನ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸತ್‍ಚಿಂತನೆ, ಸದ್ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಕುರ್‍ಆನ್ ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡದ್ದು ರಮಝಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ.

“ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯುಂಟಾಗಲು” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‍ಆನ್ ಉಪವಾಸಾನು ಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‍ಆನ್ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಈ ರಮಝಾನ್ ಮಾಸವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉಪವಾಸಾನುಷ್ಠಾನ, ಕುರ್‍ಆನ್ ಪಠಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದಾನ-ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ತುತಿಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಮಝಾನ್ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ತೆರಳಿ, `ತರಾವೀಹ್’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಮಾಝನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪವಿತ್ರ ರಮಝಾನಿನ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ `ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್’ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾತ್ರಿ. ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕುರ್‍ಆನ್ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡ ರಾತ್ರಿ. ಈ ಪಾವನ ರಾತ್ರಿಯು ಸಾವಿರ ಮಾಸಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾತ್ರಿಯೆಂದು ಕುರ್‍ಆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಭಿಕ್ಷೆಯ ರಾತ್ರಿ. ಈ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ತುತಿ- ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ನಮಾಝ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಕುರ್‍ಆನ್ ಪಠಣದಿಂದಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಮಝಾನ್ ಉಪವಾಸಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳು ನೀಗಲ್ಪಟ್ಟು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳು ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಮಝಾನ್ ಉಪವಾಸಾನುಷ್ಠಾನವು ದೇಹ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಸಾಧನೆಯೂ ಹೌದು.

ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್‍ನಂದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ `ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತ್’ ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ದಾನವು ಬಡವರೂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಚರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಡವರಿಗೂ, ಅನಾಥ ರಿಗೂ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೂ, ವಿಧವೆಯರಿಗೂ, ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳತ್ತ ಸದಾ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈ ವಿಶಿಷ್ಠ ದಾನವು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಮಝಾನ್ ಮತ್ತು ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಸಾರುವ ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯನ್ನೂ, ನವಚೈತನ್ಯವನ್ನೂ ತುಂಬು ವುದು ನಮಗಿಂದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಬೋಧಿಸುವ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು, ಮನುಕುಲದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಸುಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ದೇವನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಶುಭದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.